برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: zomorodazma@gmail.com

دستگاه برش مستقیم سنگ

دستگاه برش مستقیم سنگ این روش تست یک روش ساده و عملی برای تعیین قدرت و پایداری دامنه های سنگی می باشد.

دستگاه برش مستقیم سنگ

دستگاه برش مستقیم سنگ,دستگاه برش مستقیم,برش مستقیم سنگ

جهت آزمایش نمونه هایی با سطح رویه 125x115mm و یا نمونه های کرگیری شده با قطر 101mm مناسب می باشد.

جعبه برش شامل دو قسمت می باشد.

جعبه بالایی شامل یک بازوی انتقال نیروی عمودی برای بارگذاری

فشاری و نیمه پایینی دارای دو بازوی انتقال نیرو برای ایجاد برش برگشت پذیر می باشد.

نیروی اعمال شده توسط بازوی افقی هم تراز با مرکز جعبه و ناحیه گسستگی نمونه می باشد.

فشارهای وارد شده به بازوی انتقال نیرو با استفاده از پمپ های هیدرولیکی دستی انجام می شود.

نیروی عمودی توسط گیج نیرو به ظرفیت 50kN دقت 1kN و جابه جایی افقی توسط ساعت اندیکاتور با کورس 25mm دقت 0.01mm اندازه گیری می شود.

محصولات مرتبط