برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: azmagostar@yahoo.com

قلم سختی سنج سنگ/ قلم موهس

قلم سختی سنج سنگ

مجموعه قلم های سختی سنج سنگ وکانی جهت استفاده زمین شناسان معدن داران باستان شناسان میباشد. قلم سختی در 10قلم از سختی 1الی 10 می باشد که قلم دهم الماس است.  درمجموعه وست 10عددی اسید 1دهم نرمال و 5 دهم نرمال نیز جهت تشخیص سنگ و لوپ سنگ شناسی نیز وجود دارد. این شرکت دارای انواع قلم سختی دیجیتال نیز می باشد.

 

قلم سختی سنج سنگ


قلم سختی سنج سنگ وکانی

قلم زمین شناسی

جعبه سختی موهس

قلم موهس
قلم سختی سنج سنگ زمین شناسی

قلم سختی سنج دیجیتال زمین شناسی

قلم سختی موهس

جعبه سختی موهس

فروش قلم سختی سنج سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 

Pencil hardness of Geology

اندازه گیری سختی انواع سنگهای معدنی رسوبی  و...

اندازه گیری سختی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با قلم سختی سنج دیجیتال و قلم انالوگ 10سر سنگهای مختلف